Contact us
Home » Ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy

Ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy

01. 01. 1970Zdroj: epravo.cz
Autoři: Mgr. Lucie Kačerová a Mgr. Marek Ćmiel

Tzv. bankrot nevěstí o aktuální finanční kondici osoby nic dobrého[1] a může se stát nikoliv nevýznamným impulsem ke zdrženlivosti, či dokonce skepticismu nejen klientů, ale například i obchodních partnerů.[2] Vyvolání „umělého“ insolvenčního řízení se s ohledem na to jeví pro konkurenční společnosti jako vhodný nástroj k oslabení pozice domnělého dlužníka na trhu, či dokonce k jeho likvidaci (nikoliv v právním smyslu).[3]

Trefně se v tomto směru vyjádřil rovněž Nejvyšší soud, který uvedl, že „[…] šikanózní insolvenční návrh, resp. insolvenční návrh obsahující nepravdivé údaje je způsobilý bez dalšího výrazně zasáhnout do dobré pověsti právnické osoby – podnikatele, proti které směřuje, a způsobit jí tak imateriální újmu, a to i v případě, kdy informace o zahájení insolvenčního řízení není uveřejněna v tisku či na zpravodajských internetových portálech, popř. prostřednictvím jiných médií. […] takový insolvenční návrh zpochybňuje samotnou podstatu dobré pověsti podnikatele – jeho schopnost včas a řádně plnit své závazky.“[4]

Právě s ohledem na to byly do zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „InsZ“), začleněny instituty, které mají podobným šikanózním jednáním zabránit, případně je alespoň filtrovat.Další články

Take the First Step towards collaboration

Whether you are seeking legal consultation or a long-term partner, feel free to contact us without any obligation.

We will get in touch with you no later than the next business day to discuss the next steps.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal