Kontaktujte nás
Domů » Vyvinění z trestní odpovědnosti právnické osoby ve světle nové metodiky Nejvyššího státního zastupitelství

Vyvinění z trestní odpovědnosti právnické osoby ve světle nové metodiky Nejvyššího státního zastupitelství

09. 03. 2018Vyvinění z trestní odpovědnosti právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je v českém právním prostředí stále poměrně novým institutem. Součástí zákona se stal až novelou s účinností k 1. 12. 2016. Na tuto legislativní novinku reagovalo Nejvyšší státní zastupitelství vydáním metodického materiálu, jenž měl sloužit orgánům činným v trestním řízení jako praktická pomůcka k posouzení podstatných okolností při hodnocení možnosti vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob v trestním řízení.

Nyní, s odstupem téměř dvou let, shledalo Nejvyšší státní zastupitelství potřebu aktualizovat stávající metodiku a doplnit ji o poznatky (nejen) z praxe soudů a orgánů činných v trestním řízení. Vydalo proto aktualizovanou verzi materiálu, která navazuje na poznatky z předchozí metodiky a dále je rozvádí. Podrobněji jsou v materiálu rozvedeny mantinely uplatnění podmínek pro vyvinění z trestní odpovědnosti právnické osoby včetně posuzování jeho hledisek a opatření. Metodika, i s odkazem na mezinárodní zdroje a zahraniční srovnání, se rovněž v mnohem větší podrobnosti věnuje compliance management systému (CMS), významu jeho zavádění a režimu jeho fungování, zejména s důrazem na nutnost každodenního reálného fungování a užívání takového systému. Lze očekávat, že upřesnění chápání CMS ze strany Nejvyššího státního zastupitelství se výrazně promítne do trestních řízení vedených proti právnickým osobám. Znovu tak nabývá na důležitosti jak otázka zavádění CMS, tak rovněž otázka aktualizace a správného nastavení existujících CMS tam, kde je již zaveden.

Zavinění právnické osoby je zásadně odvozováno od zavinění fyzické osoby, která při spáchání trestného činu jednala v zájmu právnické osoby nebo v rámci její činnosti. Ke zproštění se trestní odpovědnosti musí právnická osoba prokázat, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Předpokládá se aktivní přístup právnické osoby k možnosti vyvinění a tedy předkládání dokumentů a důkazů o tom, že společnost má funkční CMS.

Pod pojem funkčního CMS dle metodiky spadá tvorba, uplatňování a prosazování praktických opatření ze strany právnické osoby, jejichž smyslem je zvládnout rizika vyvolávající, usnadňující nebo podporující páchání trestných činů. Vynaložené úsilí se posuzuje komplexně, a to minimálně ze šesti hledisek (funkční, materiální, časové, personální, způsobilosti opatřeními dosáhnout cíle a konečně hledisko procesní, zdůrazňující soustavný aktivní přístup). V rámci těchto hledisek je zkoumáno, jaký je účel přijatých opatření a zda jsou skutečně způsobilá zamezit páchání trestné činnosti, kdy byla taková opatření přijata a na koho dopadají, případně jakým způsobem a jak aktivně jsou tato opatření uskutečňována.

Z uvedeného je patrné, že k úspěšnému vyvinění z trestní odpovědnosti musí právnická osoba prokázat existenci reálného, skutečně fungujícího systému opatření, způsobilých protiprávnímu jednání zabránit, nebo co nejvíce minimalizovat rizika jeho vzniku. Právě pro tyto účely se jeví zavedení či zdokonalování compliance systémů jako zásadní, neboť zjevně bude jedním z klíčových bodů strategie vedení obhajoby v trestním řízení, v němž nabídne prostor pro dosažení dobrého výsledku.  Je patrné, že důraz při hodnocení možností aplikace ustanovení o vyvinění právnické osoby bude orgány činnými v trestním řízení kladen na to, zda je CMS živým, užívaným a skutečně aplikovaným režimem fungování společnosti; naopak pouhé vytvoření soustavy pro forma dokumentace, jíž se nikdo neřídí, rozhodně nedostačuje.

Z kontextu metodiky jasně plyne, že společnost s dobře fungujícím CMS bude v trestním řízení ve zřejmé výhodě oproti těm společnostem, které jej mít nebudou.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL se zabývá zaváděním CMS, jeho monitorováním a zlepšováním v souladu s pokyny Nejvyššího státního zastupitelství již delší dobu. Naši specialisté pomáhají správně nastavit CMS tak, aby odpovídal velikosti společnosti, regulatorním požadavkům, povaze činnosti, rizikovosti profilu a tržnímu prostředí, když ošetří právě ta rizika, kterým společnost může být vystavena. Díky přesně nastaveným postupům a opatřením účinně napomáháme předcházet páchání trestné činnosti uvnitř společnosti a tímto ji chránit před možným stíháním za protiprávní jednání zaměstnanců.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal