Kontaktujte nás
Domů » Úvěr COVID – podpora podnikatelům formou bezúročného úvěru s odkladem splátek

Úvěr COVID – podpora podnikatelům formou bezúročného úvěru s odkladem splátek

03. 18. 2020Autor: Ing. Vladimír Hejduk

Úvěr COVID – podpora podnikatelům formou bezúročného úvěru s odkladem splátek

Počínaje dnešním dnem Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. začala přijímat žádosti k poskytnutí provozního bezúročného úvěru za účelem překlenutí nepříznivých dopadů vzniklých v důsledku přijatých preventivních mimořádných opatření před šířením nového koronaviru. V první fázi je do programu alokováno 600 milionů korun, nicméně jak ministr průmyslu a obchodu deklaroval, je vláda připravena v případě potřeby prostředky v tomto programu navýšit.

Připravili jsme pro vás shrnutí základních informací týkajících se tohoto programu; v případě Vašeho zájmu jsme připraveni Vám poskytnout podrobnější informace či konzultaci k tomuto programu a samozřejmě také pomoci se zpracováním potřebné žádosti včetně požadovaných příloh.

Jak o úvěr požádat?

Žadatel vyplní formulář žádosti o poskytnutí úvěru, vyčíslí náklady (újmy),  vzniklé v důsledku mimořádných opatření. K žádosti je třeba doložit průkazné doklady prokazující vznik takové újmy. Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím e-Podatelny ČMZRB. K žádosti se přikládají dokumenty prokazující ekonomickou situaci žadatele, projekt (vysvětlení a doložení účelu úvěru) a další povinné přílohy dle specifikace programu Úvěr COVID.

Na jaké výdaje lze úvěr čerpat?

Úvěr (bude-li schválen a uzavřena smlouva) je možné čerpat např. na úhradu mzdových nebo jiných provozních nákladů, které podnikatel nese i v době, kdy nemůže poskytovat služby nebo prodávat zboží v důsledku přijatých mimořádných opatření. Je možné žádat i o předfinancování pohledávek, jejichž splatnost je ohrožena, resp. oddálena následkem aktuální situace. Prostředky z úvěru lze financovat i pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek, nebo i pořízení zásob, které nemohly být využity pro poskytnutí služeb nebo následný prodej z důvodu přijetí mimořádných opatření.

Úvěr naopak nelze čerpat za účelem refinancování jiných úvěrů, nelze z něj ani hradit např. splátky leasingů nebo závazky vůči společníkům. Úvěr je určen výhradně na úhradu běžných provozních nákladů a nelze z něj kompenzovat ušlé tržby.

Kdo může o úvěr požádat a jaké je výše úvěru?

Úvěr je určen pro mikropodniky, malé a střední podnikatele podnikající na území ČR, kteří zejména nejsou v úpadku, nemají nedoplatky vůči orgánům veřejné moci (za nedoplatek se nepovažuje tzv. posečkaná daňová povinnost) a kteří nedluží na mzdách.

Projekt musí být realizován v některé z ekonomických činnosti uvedených podmínkách programu Úvěr COVID.

Úvěr je možné poskytnout ve výši od 500 tis. Kč až do 15 milionů Kč., zároveň však nejvýše na 90% způsobilých výdajů (vyžaduje se tedy, aby žadatel financoval z vlastních zdrojů alespoň 10% výdajů, na jejichž úhradu je úvěr žádán).

Je na úvěr nárok?

Nikoli, nejde o nárokové plnění, rozhodnutí o poskytnutí úvěru je v kompetenci ČMZRB. Proto doporučujeme žádost zpracovat precizně včetně srozumitelného a transparentního doložení důvodů, proč žadatel o úvěr žádá (tedy jak konkrétně je postižen mimořádnými opatřeními) a na úhradu jakých výdajů žádá o poskytnutí úvěru.

Úvěrová smlouva a čerpání úvěru

Pokud bude poskytnutí úvěru schváleno, uzavře ČMZRB se žadatelem úvěrovou smlouvu o poskytnutí bezúročného úvěru s odkladem splátek o jeden rok a splatností do 2 let. Součástí dokumentace je i zajištění v podobě bianco směnky s avalem. Úvěr je pak čerpán na bankovní účet žadatele. Povinností žadatele pak bude mj. i prokázání čerpání poskytnutého úvěru na schválený účel, příjemce úvěru tak musí uchovávat pro případnou budoucí kontrolu účetní doklady k nákladům/výdajům, které uhradil ze zvýhodněného úvěru.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal