Kontaktujte nás
Domů » Účinnost novely zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku se blíží

Účinnost novely zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku se blíží

12. 08. 2022Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Marek Ćmiel a Mgr. Ivan Fencl

Dne 7. 12. byla ve Sbírce zákonů pod číslem 374/2022 Sb. publikována novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Účinnost nabude třicátým dnem po zveřejnění novely ve Sbírce zákonů, tedy 6. 1. 2023. Ruku v ruce s přijetím této novely pokračují legislativní práce na právní úpravě hromadných žalob. Cílem této úpravy je usnadnit spotřebitelům uplatnění jejich nároků a posílit jejich pozici na trhu vůči podnikatelům. Tuto úpravu má Česká republika povinnost přijmout do června 2023.

Na koho novela dopadá a co mění

Novela dopadne na všechny obchodníky, prodávající, poskytovatele služeb včetně poskytovatelů digitálního obsahu, digitálních služeb a zboží s digitálním prvkem, provozovatele cenových srovnávačů a on-line tržišť, pokud zaměřují svou obchodní činnost na spotřebitele. Kromě zjevných dopadů v oblasti e-commerce se tak novela dotkne také energetického a finančního sektoru. Změny se přitom dotknou jak distančního prodeje zboží a služeb prostřednictvím internetu, e-mailu nebo telefonu, tak kamenných prodejen.

Proč je potřeba novelu řešit

Novela rozšiřuje paletu pochybení, která je možné stíhat jako přestupek – nově takto půjde postihovat situaci, kdy obchodní podmínky podnikatele nebudou obsahovat některou z povinných informací.

Kromě sankcí za přestupek hrozí v případě pochybení rozšíření práv dotčeného spotřebitele. Například nebude-li spotřebitel informován o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě softwaru, bude mít podstatně rozšířená práva z vadného plnění včetně přenesení důkazní povinnosti o vzniku vady. V některých případech hrozí i neplatnost smlouvy uzavřené se spotřebitelem, nebudou-li objednávkový proces a dokumenty podnikatele v pořádku.

Pokud se podnikatel dopustí nekalé obchodní praktiky podle novelizovaného zákona o ochraně spotřebitele, bude mít spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy. Alternativně bude moci požadovat přiměřené snížení ceny.

Jaké významné změny novela přináší?

1. Rozšíření informační povinnosti a rozšíření výčtu zakázaných ujednání

Při uzavírání úplatných smluv, ať už v provozovně nebo distančně (prostřednictvím internetových stránek, telefonu, e-mailu nebo jiným obdobným způsobem), bude podnikatel povinen spotřebiteli poskytnout řadu nových informací. Mezi ty se řadí například informace o funkčnosti, interoperabilitě a kompatibilitě nebo personalizaci cen.

Pokud bude podnikatel navyšovat cenu zboží nebo služeb (například změnou ceníku), které dodává spotřebiteli, musí mít spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Jakékoliv jiné ujednání bude považováno za zneužívající ujednání, které bude neplatné a zároveň bude sankcionované jako přestupek podle zákona o ochraně spotřebitele. Pokud dochází k automatickému prodlužování závazku, nebude možné konec lhůty pro odmítnutí prodloužení nastavit nepřiměřeně daleko ode dne, kdy má k prodloužení dojít. Opačná úprava bude taktéž považována za zneužívající ujednání.

Novela také podstatně změní pravidla pro prezentování slev. Při jakékoliv slevě bude mít prodávající povinnost uvést nejnižší cenu, za kterou produkt nabízel až 30 dní zpětně.

Zůstává povinnost přikládat spotřebitelům k produktům písemný návod, novela však upřesňuje, že je možné návod zasílat i v elektronické podobě.

2. Nové povinnosti pro objednávkový proces

Nová je také povinnost obchodníka při uzavírání distanční smlouvy zajistit, aby tlačítko, jehož použitím dochází k objednání zboží (nebo služby), bylo označeno snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo obdobnou jednoznačnou formulací. V přiměřené době po uzavření smlouvy bude podnikatel povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před tím, než začne poskytovat službu. Pokud se smlouva uzavírá po telefonu, bude nutné ji v písemné podobě potvrdit.

3. Poskytování digitálního obsahu a služeb, prodej zboží s digitálním prvkem

Novela zavádí zcela nový smluvní typ poskytování digitálního obsahu a s tím nová práva a povinnosti. Významným způsobem se mění práva z vadného plnění – po novele bude jasné, že digitální službu bude možné reklamovat po celou dobu jejího trvání, tedy i nad rámec zákonné záruční doby, která se uplatní pro prodej zboží. Novela přináší také povinnost poskytovat k tzv. zboží s digitálním prvkem aktualizace softwaru (například operačních systémů mobilních telefonů).

Bude-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, bude muset podnikatel po uzavření smlouvy výslovně potvrdit spotřebiteli, že spotřebitel výslovně souhlasil se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy.

Tato úprava se bude vztahovat i na ty služby, které nejsou na první pohled úplatné, dochází u nich ale k předávání osobních údajů jako formy protihodnoty za službu.

4. Nová pravidla pro on-line tržiště a spotřebitelské recenze

Poskytovatelé on-line tržiště, kde mohou spotřebitelé uzavírat smlouvy s podnikateli, budou mít vůči spotřebiteli rozšířenou informační povinnost. Ta zahrnuje nově zejména informace o řazení nabídek, výsledcích vyhledávání, informace o prodávajících a informace o tom, zda spotřebitel může uplatnit svá práva (zda je druhou stranou smluvního vztahu podnikatel).

Zákon o ochraně spotřebitele bude nově také postihovat nekalé obchodní praktiky, které spočívají v klamání spotřebitele ohledně řazení nabídek na on-line tržišti, případně zveřejňování falešných recenzí na internetu.

Co jsou to hromadné žaloby a jaký mohou mít dopad?

1. Institut hromadných žalob

Institut hromadných žalob umožní spojit nároky spotřebitelů, kteří byli dotčeni jednáním obchodníka, a hromadně je projednat v rámci jednoho řízení.

Zavedením institutu hromadných žalob má dojít k posílení pozice spotřebitelů nejen na trhu, ale primárně v rámci uplatňování nároků soudní cestou. Cílem je stav, kdy dojde k  rozložení nákladů na soudní řízení, a tedy jejich značnému snížení z pohledu jednotlivého spotřebitele. Pro toho je přínosem také přenesení břemene vedení takového řízení na kvalifikovaný zastupující subjekt.

Institut tak má bojovat s tzv. racionální apatií, tedy situacemi, kdy jsou si spotřebitelé vědomi nízké hodnoty svého nároku a silného postavení podnikatele, a proto raději upustí od uplatnění svého nároku a vedení individuálního soudního řízení, protože se jim to jednoduše nevyplatí.

2. Rizika hromadných žalob

Základním rizikem hromadných žalob z pohledu podnikatelů je zvýšení pravděpodobnosti, že spotřebitelé, resp. zastupující organizace budou aktivně vymáhat své nároky. Pokud při jejich vymáhání uspějí, může to znamenat značnou finanční zátěž spojenou s náhradou újmy. Očekávat lze také dopady do obchodních vztahů se zákazníky, pokud se zástupci spotřebitelů úspěšně domůžou zákazu konkrétní obchodní praktiky.

Očekáváme také, že hromadná řízení budou s ohledem na svoji povahu a rozsah značně medializována. Vedlejším důsledkem tak může být zejména poškození dobrého jména žalovaného podnikatele.

Dalším z často diskutovaných negativních důsledků je možnost uložit podnikateli povinnost vydat dokumenty týkající se jeho obchodní činnosti, které mohou v některých případech mít velmi citlivou povahu. Předpokládá se, že má být tímto krokem vyřešen informační deficit spotřebitelů, kteří nemusí v konkrétním případě disponovat všemi potřebnými podklady k řádnému uplatňování svých nároků.

Je také jasné, že hromadná řízení budou pro žalované nákladná, a to s ohledem na předpokládaný rozsah, délku a složitost řízení. Mezi odbornou veřejností rezonuje také obava z možné zneužitelnosti hromadných žalob v konkurenčním boji.

Jak vám můžeme pomoci?

1. Zkontrolujeme vaše smlouvy a obchodní podmínky pro spotřebitele a pomůžeme snížit riziko vzniku možného sporu

Klíčovou oblastí implementace chystaných změn jsou smluvní dokumenty a obchodní podmínky používané ve vztazích se spotřebiteli. Tyto doporučujeme revidovat a upravit především s ohledem na informační povinnost a případný výskyt překvapivých nebo zakázaných ujednání.

Revize smluv uzavíraných se spotřebiteli je také klíčová z pohledu prevence vzniku sporu, vč. řízení o hromadné žalobě. Je vhodné ji zaměřit na úpravu rizikových ujednání a sjednocení koncepce pro přípravu a tvorbu smluv do budoucna. S revizí smluvní dokumentace vám rádi pomůžeme.

2. Zkontrolujeme procesy uzavírání smluv a jejich ukončování

Při procesu uzavírání smlouvy (zejména distančně za použití elektronických prostředků) je nutné poskytnout informace především podle § 1814, 1820 a 1826 občanského zákoníku. V souvislosti se změnami je nutné zkontrolovat, zda jsou spotřebiteli poskytovány informace o podnikateli a vlastnostech produktu, informace v případě personalizace nabídky na základě automatického rozhodování, informace o závaznosti objednávky apod. Změny bude rovněž nutné promítnout do procesů uzavírání smluv a dodatků po telefonu.

Doporučujeme zkontrolovat také podmínky reklamací a odstoupení od smlouvy, zejména s ohledem na lhůty pro vrácení peněz a jejich samotné vrácení, případné sankce spojené s odstoupením od smlouvy nebo nastavení procesů pro přijímání odstoupení od smlouvy, stížností a dalších podání spotřebitelů. S kontrolu procesů jsme připraveni vám rovněž pomoci.

3. Zastoupíme vás v hromadném řízení

V některých případech nebude možné sebelepší prevencí podání žaloby zabránit, a bude proto třeba obstarat si kvalifikované právní zastoupení. Jakkoliv bude hromadné řízení založeno na principech „klasického“ individuálního soudního řízení, a umožní tak v rámci procesní strategie využít mnoho procesních obranných mechanismů, tento institut bude novinkou a bude třeba se na jeho vedení řádně adaptovat. Legislativě v této oblasti se věnujeme od počátku samotných úvah o zavedení hromadných žalob do českého právního řádu a jsme tu pro vás.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal