Kontaktujte nás
Domů » Rozbalenou matraci můžete dle SDEU vrátit

Rozbalenou matraci můžete dle SDEU vrátit

06. 24. 2020Autor: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E, Mgr. Ondřej Kašpar

Občanský zákoník v § 1837 stanovuje taxativní výčet smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele, od kterých spotřebitel nemůže odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů. Uvedený výčet přitom vychází z transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.

Výkladem jedné z výjimek, stanovené v článku 16 písm. e) citované směrnice (srov. § 1837 písm. g) občanského zákoníku), podle kterého nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy případě, kdy je předmětem smlouvy dodání zboží v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které spotřebitel z tohoto obalu vyňal, se v nedávné době zabýval Soudní dvůr Evropské unie v řízení o předběžné otázce ve věci C-681/17.

V původním řízení německý Bundesgerichtshof posuzoval, zda je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů v případě, kdy zakoupil na internetových stránkách prodejce matraci, ze které po dodání odstranil ochrannou fólii, do které byla matrace zabalena. SDEU v této věci zaujal poměrně jasný postoj, když rozhodl, že se na uvedený případ dotčená výjimka z práva na odstoupení od smlouvy nevztahuje.

Dle SDEU nelze jen ze skutečnosti, že byla matrace případně použita, usuzovat, že je zjevně s konečnou platností nevhodná pro další použití třetí osobou nebo další uvedení na trh. SDEU přitom tento závěr podkládá argumentací, že jedna a tatáž matrace slouží po sobě následujícím zákazníkům hotelu, a že existuje trh s použitými matracemi a matrace, které byly použity, mohou být důkladně vyčištěny. Pokud jde o právo na odstoupení od smlouvy, matrace může být dle SDEU přirovnána k oděvu, který může být po vrácení ze strany spotřebitele vyčištěn a znova uveden na trh.

Z uvedeného je zřejmé, že je dle SDEU nutné vykládat výjimky z práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy restriktivně. Není přitom bez zajímavosti, že vodítka Evropské komise k uplatňování citované směrnice výslovně uvádí matraci jako příklad zboží spadajícího pod výjimku dle článku 16 písm. e) směrnice.

Vodítka EK k uplatňování směrnice 2011/83/EU dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_en_0.pdf.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal