Kontaktujte nás
Domů » Přes 75 % českých firem se věnuje v rámci svého podnikání nefinančním ESG aktivitám, odhalil průzkum

Přes 75 % českých firem se věnuje v rámci svého podnikání nefinančním ESG aktivitám, odhalil průzkum

10. 04. 2022Praha 4. října 2022 – Podnikání, které bere vedle hospodářských výsledků ohled i na životní prostředí i sociální aspekty a je řízené transparentním způsobem – to je cílem v posledních době často zmiňovaného konceptu ESG. Průzkum, který agentura Ipsos vypracovala pro advokátní kancelář ROWAN LEGAL, naznačuje, že jde o problematiku, jíž se v současnosti věnuje už více než 75 % českých firem a obchodních společností. Ačkoliv povinnosti v ESG oblasti mají prozatím zejména společnosti v bankovním a finančním sektoru, do budoucna se počítá s tím, že se tyto povinnosti rozšíří i na všechny velké a vybrané středně velké podniky. Přes 50 % firem je v takovém případě nakloněno tomu, že pro efektivní implementaci ESG řešení využijí služeb profesionálů z řad advokátních či poradenských kanceláří.

ESG se věnují více než tři čtvrtiny firem

Z průzkumu realizovaného pro jednu z největších českých advokátních kanceláří ROWAN LEGAL agenturou Ipsos vyplývá, že ESG v rámci svého podnikání přikládají důležitost více než tři čtvrtiny českých firem. Největší důraz na něj přitom kladou společnosti, které jsou na trhu relativně nově – zhruba od jednoho roku do pěti let. Pro cca 30 % firem jsou nejdůležitější sociální přínosy jejich činnosti, stejný podíl společností ESG zavádí kvůli zefektivnění managementu a řízení firmy. Pro 23 % společností je pak nejdůležitějším faktorem ochrana životního prostředí. Jen 16 % respondentů uvádí, že jsou pro ně všechny tři oblasti stejně důležité.

„I české firmy si začínají uvědomovat, jak je pro jejich byznys důležitý širší kontext jejich podnikání. Povinnost řešit ESG mají v současnosti především bankovní a úvěrové instituce, pojišťovny a emitenti cenných papírů, nicméně v dohledné době dopadne prakticky na všechny větší firmy. Proto se již nyní řada z nich o ESG aktivně zajímá. V reálu to pak nabývá různých forem – zavádějí například compliance programy pro zajištění souladu s právními předpisy v klíčových oblastech podnikání, protikorupční programy včetně školení, interní kanály pro důvěrné oznámení protiprávního či neetického jednání nebo opatření pro zajištění rovnosti mužů a žen. Tento trend vnímáme jako pozitivní a firmám to značně ulehčí situaci poté, co už jim nové právní předpisy nedají možnost volby,“ komentuje aktuální stav Michal Nulíček, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Ta svým klientům pomáhá nacházet vhodná řešení, jak do svého podnikání promítnout relevantní ESG kritéria.

Řada oslovených subjektů totiž tápe ohledně způsobů, jak do svého chodu ESG efektivně začlenit. Důkazem toho je ochota a otevřenost k možnosti najmout si externího dodavatele, který pro ně vytvoří na míru strategii přechodu na ESG. Takové řešení je přijatelné pro více než polovinu firem a preferují jej především středně velké společnosti s počtem zaměstnanců od 250 do 499. Mezi těmi by takovou možnost uvítalo zhruba 67 % účastníků průzkumu. Naopak pouze necelých 10 % dotázaných tuto možnost striktně vylučuje.

Firmy se ESG věnují, i když prozatím povinnost nemají

Koncept ESG stojí na třech pilířích, jak naznačuje samotná zkratka (z anglického Environment, Social a Governance). První pilíř tvoří environmentální přístup – v tomto směru patří mezi hlavní témata energetická efektivita, snižování emisí a dalších forem znečištění, cirkulární ekonomika či ochrana biodiverzity. Druhý pilíř tvoří sociální přístup, ve kterém hrají prim témata jako lidská práva, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovnost žen a mužů, inkluze, diverzita a podpora komunitních i neziskových projektů. Posledním pilířem je řízení firem, pro které je důležitý aktivní boj proti korupci, ochrana oznamovatelů, prevence střetu zájmů nebo složení vedení společností.

Zavedení prvků ESG do řízení společností přináší mnohé příležitosti, nicméně zároveň má i svá rizika. Na jedné straně firmy mohou zlepšit svou interní firemní kulturu, dosáhnout úspor a posílit vztahy se zákazníky. Naplňování ESG cílů může být pro firmy rovněž vhodnou příležitostí, jak oslovit nové zaměstnance i zákazníky z nastupujících generací, které těmto tématům věnují větší pozornost. Na druhé straně zavádění ESG může zkomplikovat špatně nastavený projekt; významným rizikem je pak situace, kdy se interní praxe ve firmě odchyluje od prezentovaných hodnot. V takovém případě firmám hrozí závažné reputační riziko, nebo dokonce i sankce (dopustí-li se klamání spotřebitelů či investorů ohledně toho, nakolik jsou produkty a služby společnosti v souladu se zásadami udržitelnosti).

„Předpokladem aktivního uchopení ESG, včetně vhodného marketingu, je jasná shoda na parametrech konkrétního projektu a obecně ochota provádět časově i logisticky náročné změny. Štěstí ale přeje připraveným – společnosti, které jsou v tomto směru aktivní už teď, si vytvářejí dobré marketingové podmínky z hlediska public relations i řízení lidských zdrojů. V rámci trhu už teď navíc můžeme sledovat, že vznikají kompletně nové produkty a sektory, které vycházejí přímo z ESG konceptu. Jde například o oblast udržitelných financí, sociálních investic, odpovědného zadávání zakázek nebo ESG krizového řízení,“ uzavírá Michal Nulíček.

Průzkum veřejného mínění realizovala agentura Ipsos pro advokátní kancelář ROWAN LEGAL v průběhu srpna 2022. Reprezentativní vzorek se skládá z 200 představitelů firem, kteří zastávají ve svých organizacích různé pozice v nejvyšším managementu. Osloveny byly malé, středně velké i velké společnosti. Podobně pestrá je jejich skladba i z hlediska doby působení na trhu, jelikož zahrnuje jak relativní nováčky, tak tradiční subjekty.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal