Kontaktujte nás
Domů » Opožděná platba soudního poplatku nemusí vždy znamenat konec řízení

Opožděná platba soudního poplatku nemusí vždy znamenat konec řízení

10. 12. 2020Autor: JUDr. Lukáš Duffek, JUDr. Jakub Hálek, Mgr. Linda Coufalová

Nejvyšší soud řešil ve věci se sp. zn. 22 Cdo 1933/2019 právní otázku běhu lhůty k zaplacení soudního poplatku, vydal-li usnesení, kterým byl účastník vyzván k zaplacení soudního poplatku, vyšší soudní úředník. Obecně právní úprava soudních poplatků zdůrazňuje ze zákona plynoucí povinnost poplatníka zaplatit soudní poplatek v okamžiku, kdy činí úkon, na který se vztahuje poplatková povinnost (například již s podáním žaloby či odvolání). Nedojde-li k jeho úhradě přímo při takovém úkonu, je soud povinen účastníka poučit o jeho povinnostech (učinit výzvu k zaplacení soudního poplatku), včetně poučení o důsledcích nevyhovění takové výzvě. K úhradě soudního poplatku bývá stanovena lhůta nejméně 15 dnů od doručení usnesení. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví a k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

Specifická situace ale nastává, je-li usnesení, kterým je účastník vyzván k zaplacení soudního poplatku, vydáno vyšším soudním úředníkem. Je totiž nutné zohlednit, že proti takovému rozhodnutí je účastník řízení oprávněn podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (dále též jen „zákon o vyšších soudních úřednících“). Podle tohoto zákonného ustanovení rozhodne o námitkách předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení není odvolání přípustné. Teprve až doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci.

Z toho vyplývá, že pokud je stanovena lhůta ke splnění procesní povinnosti rozhodnutím vydaným vyšším soudním úředníkem, běží tato lhůta až ode dne právní moci takového rozhodnutí nastalé podle § 9 odst. 2 zákona o vyšších soudních úřednících (marným uplynutím lhůty k podání námitek, nebyly-li podány; byly-li námitky podány, potom doručením rozhodnutí předsedy senátu o těchto námitkách).

Je-li tedy rozhodnutí, kterým je účastník řízení vyzván k zaplacení soudního poplatku a stanovena mu lhůta k jeho zaplacení, vydáno vyšším soudním úředníkem, běží lhůta k zaplacení soudního poplatku až ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, nikoliv ode dne jeho doručení.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal