Kontaktujte nás
Domů » Ondřej Špulák: Novela spotřebitelských pravidel v občanském zákoníku

Ondřej Špulák: Novela spotřebitelských pravidel v občanském zákoníku

02. 20. 2019V současné době se v připomínkovém řízení nachází vládní návrh novely zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Hlavním důvodem přijímané právní úpravy je nesoulad vnitrostátní úpravy s úpravou EU, respektive nedostatky v transpozici čtyř směrnic, které upravují zejména oblast ochrany spotřebitele. Nedostatky se týkají především transpozičního ustanovení ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, dále směrnice č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, směrnice č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám. Účelem novely je také splnění závazku vlády vyplývajícího z programového prohlášení spočívajícím v zavedení požadavku textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené po telefonu.

Nejpodstatnější změny, která novela zákona přináší, jsou následující:

 • Rozšíření demonstrativního výčtu zakázaných ujednání ve spotřebitelské smlouvě. Nově budou výslovně zakázáno např.:
  • automatické obnovování smlouvy na dobu určitou nebo prodlužování závazku, pokud lhůta určená spotřebiteli pro odmítnutí obnovení smlouvy nebo prodloužení závazku nepřiměřeně předchází den obnovení smlouvy,
  • postupování pohledávky ze smlouvy podnikatelem bez souhlasu spotřebitele, jestliže to může vést ke zhoršení postavení spotřebitele,
  • ukládání nepřiměřených sankcí spotřebiteli, který nesplní svoji povinnost ze smlouvy,
  • vylučování nebo omezování práva spotřebitele vůči podnikateli nebo vůči jiné osobě v případě nesplnění závazku nebo v případě vadného plnění ze strany podnikatele, včetně možnosti započtení pohledávky spotřebitele proti pohledávce podnikatele,
  • určování, zda je zboží nebo služba v souladu se smlouvou, podnikatelem nebo svěřování výlučného práva podnikatele vykládat kterékoli smluvní ujednání
 • Rozšíření informační povinnosti podnikatele před uzavřením smlouvy u distančních smluv nebo smluv uzavřených mimo prostory obvyklé pro podnikání o např:
  • vlastnosti zboží a služby,
  • totožnost podnikatele, adresu, telefonní číslo, číslo faxu a adresu e-mailu, pokud existují,
  • nejkratší dobu, po kterou trvají závazky spotřebitele ze smlouvy.
 • Údaje sdělené podnikatelem spotřebiteli v rámci předsmluvní informační se automaticky stanou obsahem uzavřené smlouvy.
 • Při uzavírání smluv elektronicky (např. na e-shopu) musí být potvrzující tlačítko označeno jako „objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou obdobnou formulací, ze které je zřejmé, že spotřebitele objednávka zavazuje k platbě.
 • Podnikatelům bude výslovně umožněno snížit částku vracenou za zboží po odstoupení od smlouvy, pokud bude zboží používáno nad rámec nutného k obeznámení s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.
 • Smlouva je po telefonu uzavřena až po doručení nabídky spotřebiteli v textové podobě a jejím podepsáním nebo vyslovením souhlasu s nabídkou v textové podobě. Zakotvení tohoto pravidla je odůvodněno častým zneužíváním tohoto způsobu kontraktace, zejména ve vztahu k seniorům a jiným skupinám zvlášť zranitelných spotřebitelů.
 • Stanovení dispozitivní úpravy nejzazší doby dodání zboží na základě kupní smlouvy na 30 dnů.

Návrh novely občanského zákoníku není jedinou chystanou změnou v oblasti spotřebitelského práva. Na úrovní Evropské komise je v současné době připravováno přijetí souboru směrnici, které mají za cíl zlepšit ochranu spotřebitelských práv. jejich součástí je i návrh směrnice o kolektivních žalobách spotřebitelů, který byl na začátku prosince 2018 schválen výborem Evropské parlamentu. Ukončeny byly naopak legislativní práce na tzv. spotřebitelském kodexu připravovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu, který měl sjednocovat právní normy na ochranu spotřebitele do jediného právního předpisu.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal