Kontaktujte nás
Domů » Nejčastější chyby zhotovitelů ve smlouvách o dílo a při jejich plnění ve stavebnictví

Nejčastější chyby zhotovitelů ve smlouvách o dílo a při jejich plnění ve stavebnictví

01. 11. 2023Zdroj: estav.cz
Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

V předchozím díle („Nejčastější chyby objednatelů“) jsme poukázali na nejrozšířenější chyby objednatelů. Nyní se podíváme na typické chyby zhotovitelů ve stavebnictví během trvání smluvního vztahu s objednatelem. Stavební firmy jakožto zhotovitelé „hřeší“ neuzavíráním písemných dodatků na vícepráce, nesjednávají nové termíny pro provedení díla v případě výskytu překážek nebo víceprací, nevytýkají písemně objednateli neposkytnutí součinnosti, nezrcadlí své povinnosti vůči objednateli do svých smluv se subdodavatelem nebo například nedodržují smluvní ujednání o protokolárním předání díla.

1. Provádění práce a víceprací bez patřičného písemného zasmluvnění

Ve stavebnictví je běžné, že v průběhu trvání smlouvy o dílo může být její předmět měněn. Změny mohou vyplývat například z požadavku klienta (objednatele) nebo se mohou na stavbě vyskytnout nepředvídatelné překážky, v důsledku kterých je zapotřebí dílo měnit. Není vyloučeno, že se objeví potřeba víceprací. Setkáváme se s tím, že zhotovitel ve snaze objednateli vyhovět a dodržet harmonogram začne tyto práce provádět, aniž by došlo k uzavření písemného dodatku ke smlouvě nebo k vystavení písemné objednávky, jak to vyžaduje smlouva. Zhotovitel se tak vystavuje riziku, že mu objednatel nezaplatí.

Soudní praxe vztahující se k předchozí právní úpravě v obchodním zákoníku byla poměrně tvrdá ke zhotovitelům. Konkrétně trvala na dodržení smluvních ujednání o způsobu změny smlouvy, aby zhotoviteli vznikl nárok na zaplacení. Výjimkou byla situace, kdy vícepráce nebyly spjaty s původním plněním, tedy nebyla dána vzájemná souvislost původního a nového plnění. V praxi je však často složité určit, zda nové plnění v rámci stavby nemá souvislost s původním.

Nová právní úprava v občanském zákoníku účinná od 1. ledna 2014 neposkytuje v této otázce jednoznačnou odpověď a dostupná judikatura Nejvyššího soudu k této problematice prozatím neexistuje. V zájmu právní jistoty nezbývá než doporučit, aby zhotovitel trval na (nejlépe písemném) vymezení rozsahu nových prací a dohodl se s objednatelem na úpravě ceny.

2. Nesjednání nových termínů pro provedení díla v případě překážek nebo například víceprací

Výskyt víceprací nebo překážek na stavbě má potenciálně vliv na délku provádění díla, a tedy na to, zda dílo bude provedeno včas.

Strany se s nastalou situací vypořádají uzavřením dodatku, ve kterém sjednají novou cenu za dílo nebo ujednají změnu technologie, a zohlední tak vícepráce nebo vliv překážek.

Je logické, že zhotovitel v takových situacích potřebuje na provedení díla více času. Jak však potvrzuje judikatura Nejvyššího soudu, zapomíná se na to, že změnu termínu pro provedení díla je zapotřebí promítnout do smlouvy o dílo. V opačném případě se zhotovitel dostane do situace, kdy objednatel může požadovat sjednané smluvní pokuty za nedodržení původních termínů.

Celý článek si můžete přečíst zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal