Kontaktujte nás
Domů » Liberační daňový balíček I

Liberační daňový balíček I

03. 24. 2020Autor: Ing. Vladimír Hejduk

Ministerstvo financí vydalo Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (tzv. Liberační daňový balíček). Přinášíme stručný přehled, co z něj vyplývá :

 1. Společně pro všechny daně – Pokud bude přiznání k dani (jakékoli) podáno pozdě a daň bude také zaplacena pozdě, je možné individuálně pro každý případ požádat o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání daně. Pokud bude prokázána souvislost se šířením koronaviru a pokud zároveň správce daně buď povolí posečkání daně, nebo alespoň zčásti promine úrok z prodlení, automaticky se promíjí i pokuta za pozdě podané přiznání.
 2. Přiznání k dani z příjmů (fyzických i právnických osob)
  1. Pokud přiznání za kalendářní rok 2019 má být podáno a daň doplacena ve lhůtě 3 měsíců po skončení roku (tedy do 1.4.2020) a tato lhůta nebude dodržena, promíjí se pokuta za pozdní podání přiznání a úrok z prodlení za podmínky, že přiznání bude podáno a daň doplacena do 1.7.2020
  2. Toto speciální prominutí se netýká případů, pokud
   1. je lhůta pro podání přiznání 6 měsíců (při zastoupení daňovým poradcem, nebo při povinném auditu účetní závěrky),
   2. Pokud se přiznání podává (a daň doplácí) za jiné období, než kalendářní rok (tedy např. hospodářský rok, za období předcházející rozhodnému dni přeměny, při vstupu společnosti do likvidace apod.
 3. Přiznání k DPH a kontrolní hlášení
   1. Liberační balíček neobsahuje žádné zvláštní úlevy pro pozdní přiznání daně z přidané hodnoty nebo pozdní úhradu daně nad rámec toho, co je společné pro všechny daně (viz bod 1).
   2. Promíjí se pokuta za pozdě podané kontrolní hlášení, pokud je plátce podá pozdě sám bez výzvy správce daně (tedy pokuta 1.000,- Kč) a to pro období do 31.7.2020
   3. Pokud je kontrolní hlášení podáno pozdě, ale až na výzvu správce daně, správce daně ukládá pokutu 10.000,- Kč. Tato pokuta není prominuta generálně prominuta, ale plátce daně může požádat o její prominutí; v takovém případě je mu prominut správní poplatek za podání takové žádosti (1.000,- Kč)
 4. Promíjení úroků z prodlení a úroků za posečkání daně – byl upraveny příslušné pokyny Generálního finančního ředitelství, Finanční a Celní správy deklarují vstřícný postup a Finanční správa za tímto účelem vydala nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují důvody pro promíjení sankcí o další ospravedlnitelný důvod související s opatřeními proti šíření koronaviru.
 5. Prominutí správních poplatků – promíjejí se správní poplatky spojené s podáním žádosti o posečkání daně (včetně rozložení daně do splátek), prominutí příslušenství daně (úrok z prodlení, úrok z posečkané částky) nebo prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení – pro všechny žádosti podané do 31.7.2020.

Další individuální možnosti odložení povinných plateb na daně a pojistné

Nad rámec opatření uváděných v Liberačním daňovém balíčku je možné využít další pro odložení povinných plateb – konkrétně posečkání daně nebo rozložení daně či pojistného na sociální zabezpečení na splátky. Jaké tyto možnosti jsou:

 • Žádost o posečkání daně – lze aplikovat například i na úhrady sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Žádost o povolení uhradit pojistné na sociální zabezpečení ve splátkách (pojistné nelze posečkat, ale navrhnout rozložení na splátky.
 • Bohužel zatím není žádná možnost, jak posečkat pojistné na zdravotní pojištění nebo povolit jeho úhradu ve splátkách.
 • Žádost o snížení zálohy na daň z příjmů; požádat lze i v případě, pokud byla záloha již uhrazena. Pokud správce daně žádosti vyhoví, je možné požádat o vrácení již uhrazené zálohy. V takové žádosti lze současně s argumentace související se současnou krizovou situací použít i názor Ústavního soudu, že z podstaty institutu zálohy na daň vyplývá, že tato záloha by měla v zásadě přibližně odpovídat předpokládané budoucí daňové povinnosti, která má být zálohou založena. Daňový poplatník by neměl být nucen zálohovat stát v rozsahu zjevně nepřiměřeném vůči předpokládané daňové povinnosti za dané zdaňovací období.
 • Žádost o prodloužení lhůty pro podání přiznání v případě daně z příjmů, kde nelze aplikovat liberační balíček a zároveň nejde o vyloučené případy. Bohužel ze zákona nelze požádat o prodloužení lhůty pro přiznání k DPH nebo kontrolního hlášení.

Při zpracování příslušných individuálních žádostí o posečkání doporučujeme nepodcenit doložení důvodů, proč je posečkání žádáno. I když Finanční správa ČR slibuje vstřícné jednání, tak to neznamená, že bude bez dalšího všem žádostem vyhovovat. Předpokládáme, že hlavním důvodem pro posečkání daně bude hrozící vážná újma, v takovém případě doporučujeme doložit např.:

 • ztrátu klíčových zakázek či zaměstnanců, omezení provozuschopnosti apod.
 • neuhrazené pohledávky po splatnosti případně i s korespondencí s obchodními partnery, ze které vyplývá, že žadateli hrozí druhotná platební neschopnost.
 • smlouvy s obchodními partnery, doklady o povinných platbách souvisejících s provozem podnikání, mzdové rekapitulace nebo jiné doklady prokazující výši mezd
 • Správce daně také bude požadovat prokázání aktuální majetkové situace; pro takový účel doporučujeme doložit např. aktuální rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výpis z bankovních účtů, stav pokladny apod.

Tolerovaný odklad EET

Ministerstvo financí ČR vydalo tiskovou zprávu – vyhlášení tříměsíčního tolerančního období pro všechny podnikatele spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem.

Podle této tiskové zprávy bude Finanční a Celní správa v obdoí od 1.5. do 31.7. maximálně tolerantní k případným  zjištěním. Bude plnit výhradně poradní funkci a nebude udělovat žádné sankce, pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit.

Během tohoto období nebudou podnikatelé nově evidující tržby pokutováni.

Tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem.

Pozor – toto toleranční pásmo neplatí pro podnikatele, kteří již dnes povinně podléhají EETDalší články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal