Kontaktujte nás
Domů » Legislativní zelená pro výstavbu klíčové infrastruktury

Legislativní zelená pro výstavbu klíčové infrastruktury

02. 23. 2021JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Tereza Majerová

K 1. lednu 2021 došlo k významným změnám v oblasti stavebního práva. Účinnosti totiž nabyl zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon o urychlení výstavby veřejné infrastruktury (liniový zákon), stavební zákon i další související právní předpisy. Vybrané nejvýznamnější změny pro Vás shrnujeme níže.

1. Zavedení územního rozvojového plánu

Od nového roku došlo k zavedení nového závazného nástroje územního plánování na úrovni státu, kterým je územní rozvojový plán. Jeho prostřednictvím budou v návaznosti na politiku územního rozvoje vymezovány plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury mezinárodního nebo republikového významu nebo takové plochy a koridory, které svým významem přesahují území jednoho kraje.

Územní rozvojový plán bude vydávat Ministerstvo pro místní rozvoj ve formě opatření obecné povahy a bude závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Zejména závaznost územního rozvojového plánu pro rozhodování v území je významná, neboť umožní státu efektivněji prosazovat záměry veřejné infrastruktury, jakými jsou např. dálnice, železnice, produktovody apod. Doposud měl stát v oblasti územního plánování k dispozici pouze velmi obecnou politiku územního rozvoje.

2. Změny v oblasti vydávání závazných stanovisek

Přijatá novela má řešit i průtahy ve správních řízeních, v nichž jsou podkladem rozhodnutí závazná stanoviska dotčených správních orgánů. Ta musejí být podle správního řádu nově vydána nejpozději do 30 dní od podání příslušné žádosti. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Novelizována byla ve správním řádu také úprava provádění přezkumu závazných stanovisek.

Ve stavebním zákoně je zároveň za účelem ochrany před nečinností veřejné správy nově upraveno, že pokud dotčené orgány nevydají závazné stanovisko pro rozhodnutí či jiný úkon dle stavebního zákona v zákonné lhůtě, nastoupí automaticky fikce vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek. Závazné stanovisko vydané fikcí nicméně bude moci nadřízený správní orgán zrušit a nahradit novým, pokud nebyly pro jeho vydání bez podmínek splněny zákonné předpoklady. Má na to přitom celých 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Od ledna rovněž došlo k eliminaci množství závazných stanovisek a souhlasů potřebných pro uskutečnění záměru stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury podle liniového zákona, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Vydáváno bude, až na výjimky, tzv. jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny, které nahradí veškeré správní akty dosud vydávané podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

3. Globální znalecké posudky

V rámci liniového zákona došlo ke změnám v oblasti vyhotovování znaleckých posudků na ocenění pozemků a staveb potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury. Musí-li za účelem výstavby této infrastruktury dojít k omezení nebo odnětí práv k pozemkům a stavbám, oprávněný investor může oproti dosavadnímu stavu nechat vyhotovit jediný znalecký posudek pro více pozemků či staveb tak, aby pokryl celé území dotčené stavbou, příp. jeho část. Tímto postupem má být zmírněna administrativní náročnost celého procesu.

Zároveň budou ceny určené ve znaleckých posudcích na ocenění vyvlastňovaných pozemků nebo staveb platné po dobu 3 let. Dojde tak k zafixování cen, což sníží možnost spekulací a urychlí výkup majetku pro veřejně prospěšné účely.

4. Usnadnění vyvlastňovaní nemovitostí pro účely liniových staveb

Změnou liniového zákona taktéž došlo k rozšíření případů, v nichž lze společně s žádostí o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba veřejné infrastruktury, spojit i žádost o vydání mezitímního rozhodnutí o odnětí či omezení práv k pozemku (stavbě) potřebnému k realizaci veřejné infrastruktury. Mezitímní rozhodnutí je vydáváno, pokud jsou splněny veškeré podmínky pro vyvlastnění s výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění, která je řešena dodatečně.

Oprávněný investor může také o vydání mezitímního rozhodnutí požádat společně s žádostí o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury. O vyvlastnění pak rozhodne stavební úřad příslušný k vedení řízení podle stavebního zákona samostatným výrokem rozhodnutí.

5. Závěrem

Výše uvedené změny právních předpisů jistě mohou vést částečně k větší flexibilitě, rychlosti a hospodárnosti v povolovacích procesech směřujících k realizaci staveb zejména v oblasti veřejné infrastruktury. Zároveň však také mohou zasahovat do právní jistoty jak stavebníků, tak osob dotčených těmito stavebními záměry. Budou-li tak chtít účastníci řízení uplatňovat nové postupy v praxi, měli by předem zvážit jejich možné dopady.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal