Kontaktujte nás
Domů » Jaké mohou být hlavní dopady brexitu bez dohody?

Jaké mohou být hlavní dopady brexitu bez dohody?

01. 16. 2019Na trhu zboží a služeb bude možno bránit importu a reexportu zboží a poskytování služeb z důvodu existence práv duševního vlastnictví v EU či UK (autorská díla, ochranné známky, patenty apod.). To může vést k odlišným cenám zboží a služeb v EU a v UK. Na obchod také mohou být uplatněna cla a odlišné národní standardy.

oblasti duševního vlastnictví dojde u evropských ochranných známek v UK k vytvoření „klonů“ evropských známek platných ke dni brexitu. Známky, které nebudou do této doby zapsány, bude nutno v UK znovu přihlásit. Toto však neplatí pro průmyslové vzory. Ohrožena je také účast UK v plánovaném systému jednotných evropských patentů. Duševní vlastnictví bude mít také klíčový dopad na trh zboží a služeb (výše).

V oblasti ochrany osobních údajů se UK stane třetí zemí. Pro pohyb údajů mezi EU a UK tak bude nutno přijmout vhodné záruky, zejména standardní smluvní doložky. Pro vztahy mezi zpracovatelem a podzpracovatelem však tyto nemusí být zcela použitelné. Současně tyto ukládají celou řadu povinností.

V oblasti veřejných zakázek se Británie může stát tzv. třetí zemí, případně zemí v režimu Dohody o veřejných zakázkách GPA. Britští zadavatelé přestanou uveřejňovat v Úředním věstníku EU, naopak dodavatelům může být (alespoň dočasně) podstatně zhoršen přístup zejména k sektorovým zakázkám nebo zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti. Obdobně bude ztížen přístup českých dodavatelům k britským veřejným zakázkám.

V případě nadnárodních společností bude potřeba provést revizi stávajících a zamýšlených struktur k zajištění jejich správného fungování. Bude dále znemožněna účast UK společností na přeshraničních fúzích a jiných přeměnách, a dojde tak mimo jiné i ke zvýšení administrativní náročnosti případných akvizičních činností.

regulatorního hlediska bude obtížnější prokázat splnění podmínek pro provozování některých podnikatelských aktivit společnostmi i jednotlivci z UK v EU a naopak. Může dojít k přerušení stávajících aktivit podnikatelů z důvodu ztráty povolení či nemožnosti zahájit aktivity nové.

Na oblast daně z příjmů právnických osob dopadne nejvýrazněji zrušení EU pravidel pro osvobození dividend, licenčních poplatků a úroků vyplácených mezi dceřinými a mateřskými společnostmi ve vztahu k UK. Pro zdanění těchto plateb bude muset být využita příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění.

Z pohledu daně z přidané hodnoty se UK rovněž stane třetí zemí, a bude proto potřeba přehodnotit stávající obchodní vztahy a dodavatelské řetězce s ohledem na daňový režim plnění poskytovaných z/do třetí země. Do základu daně z přidané hodnoty se potom promítnou i nově uvalená cla (viz výše). Obdobné změny se odehrají i v oblasti spotřebních daní.

Ve vztahu k sociálnímu zabezpečení bude potřeba přehodnotit zejména nárok občanů EU a UK na důchody a jiné podpory a otázku zdravotního pojištění, které již nebude univerzální a bude muset být suplováno komerčními alternativami. Přibydou rovněž požadavky na víza a pracovní povolení zaměstnanců přicházejících či odcházejících do UK.

Dosavadní postavení občanů UK zdržujících se, pracujících či studujících v ČR má zůstat zachováno i v případě tvrdého brexitu, a to až do 31. prosince 2020. Umožnit to má zákon o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením UK z EU („lex brexit“), který je v současnosti projednáván Poslaneckou sněmovnou.

V oblasti řešení obchodních sporů a odpovědnosti za škodu by mohly nastat dramatické změny při určování práva rozhodného a zejména místa sudiště, neboť Spojené království opustí současné režimy zavedené nařízeními Řím I a II a Brusel I bis. Bezprostředně použitelná nebude ani Luganská úmluva, nakolik jejím signatářem bylo Evropské společenství jako celek, státy EFTA a Švýcarsko. Složitější pravděpodobně bude i přeshraniční vymáhání pohledávek, neboť se na britské občany a společnosti přestanou vztahovat nařízení o evropském exekučním titulu a nařízení o evropském platebním rozkazu.

Rovněž z pohledu farmaceutického průmyslu se UK stane pro členské státy EU třetí zemí, což bude mít dopad mj. na oblast klinických hodnocení léčiv. Pokud bude zadavatel klinického hodnocení z UK, bude muset ustanovit a zplnomocnit zákonného zástupce, který bude usazen na území EU.

Pro více informací o dopadu brexitu na tyto oblasti sledujte náš profil. Podrobnější analýzu dopadů brexitu na výše uvedené oblasti Vám přineseme v navazujících článcích.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal