Kontaktujte nás
Domů » Etický kodex Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Etický kodex Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

07. 12. 2022Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk a Egor Dorochov

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydal Etický kodex pro rozhodce, a to s účinností ke dni 1. 6. 2022.

Etický kodex se vztahuje jak na rozhodce zapsané na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu, tak na rozhodce pro konkrétní řízení Rozhodčího soudu ad hoc.

Těžiště interního předpisu je v kodifikaci v České republice nepsaných pravidel ohledně profesní kompetence, dostupnosti a nestrannosti rozhodců.

Etický kodex tedy nevytváří nová pravidla, ale zakotvuje již existující best practice profesní kompetence rozhodců v mezinárodní a tuzemské arbitráži spočívající v tom, že rozhodce přijme funkci pouze tehdy, pokud se domnívá, že má dostatečné profesní, jazykové a odborné znalosti a v neposlední řadě časovou kapacitu, aby se případu věnoval.

Etický kodex dále obsahuje poměrně stručnou, ale přesto dostatečnou úpravu otázky střetu zájmů rozhodců, a sice odkazem na přiměřené použití Směrnice IBA o střetu zájmů v mezinárodním rozhodčím řízení. Uvedená směrnice, byť není sama o sobě právně závazná, je celosvětově uznávaným a používaným vodítkem pro řešení střetů zájmů rozhodců. Je také používána českými soudy. Směrnice obsahuje obecnou část se základními standardy ohledně nestrannosti a nezávislosti rozhodců a dále demonstrativní seznam typových situací, které mohou svědčit o nestrannosti rozhodců, nebo naopak o jejich podjatosti.

Kvitujeme, že Etický kodex výslovně řeší i otázku komunikace stran a potenciálních rozhodců před jejich jmenováním. Etický kodex zakazuje ex parte komunikaci stran a jejich právních zástupců s rozhodci, nicméně zakotvuje celosvětově uznávanou možnost tzv. interview s potenciálními kandidáty na rozhodce. Etický kodex stanoví, že s potenciálním rozhodcem lze před jeho nominací komunikovat za účelem ověření jeho časové dostupnosti, odbornosti nebo konfliktů zájmů či za účelem ověření akceptovatelnosti zvažovaných kandidátů na předsedu rozhodčího senátu (opět z hlediska časové dostupnosti, odbornosti nebo konfliktů zájmů). Etický kodex zakazuje, aby se ex parte komunikace týkala merita sporu nebo konkrétního procesního postupu v konkrétní věci.

Etický kodex explicitně uvádí, že porušení pravidel obsažených v kodexu není důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu. Etický kodex slouží pouze jako vodítko pro rozhodce. Nicméně v případě porušení povinností vyplývajících z Etického kodexu může předsednictvo Rozhodčího soudu snížit odměnu rozhodce pro konkrétní spor, odebrat celou odměnu rozhodce pro konkrétní spor, nebo dokonce vyškrtnout rozhodce ze seznamu rozhodců Rozhodčího soudu. Opatření lze pro konkrétní spor uložit i zpětně.

Rozhodčí řízení je tak kvalitní, jak jsou kvalitní rozhodci, kteří konkrétní věc rozhodují. Vydání Etického kodexu pro rozhodce proto velmi vítáme a považujeme za krok správným směrem.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal