Kontaktujte nás
Mgr. David Oršulík
Domů » Mgr. David Oršulík

Mgr. David Oršulík

Advokát

E orsulik@rowan.legal

01

David se zaměřuje na poradenství klientům v oblasti bankovní a finanční regulace a dále regulaci v oblasti hospodářské soutěže.

Jakožto člen soutěžní specializace se David podílí na poskytování právního poradenství klientům ve věcech zakázaných (kartelových) dohod a zneužívání dominantního postavení, ať již v souvislosti s jejich každodenní obchodní činností, nebo při přípravě a vývoji nových produktů. Dále se podílí na zastupování klientů v řízeních před ÚOHS či Evropskou komisí.

02

V oblasti bankovního a finančního práva klientům radí v otázkách týkajících se zejm. platebních služeb (PSD),

spotřebitelských úvěrů (CDD), investičních služeb (MiFID), investičních společností a fondů (UCITS, AIFMD), úvěrového či dluhopisového financování či plněním povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AMLD). David klientům poskytuje podporu zejména při nastavování parametrů produktů a souvisejících procesů, přípravě související interní a smluvní dokumentace, jakož se i podílí na zastupování před správními orgány (ČNB, FAÚ, Finanční arbitr) a soudy.Zkušenosti

2021– současnost

Pracovní zkušenost

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice: Advokát

2017 - 2021

Pracovní zkušenost

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice: Advokátní koncipient

2015 - 2017

Pracovní zkušenost

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Pozice: Paralegal

2013 - 2014

Pracovní zkušenost

Společnost: Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.

Pozice: Právní asistent

2014

Pracovní zkušenost

Společnost: AK GÜRLICH & Co.

Pozice: Právní asistent

2013

Pracovní zkušenost

Společnost: AK JUDr. Roman Schneider

Pozice: Právní asistent

Pracovní zkušenost

Česká advokátní komora (ČAK)

Pozice: Advokát

Vzdělávání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Obor studia: Právo a právní věda

Zaměření

Reference

Zastupování provozovatele portálu Heureka

Podílí se na zastupování provozovatele portálu Heureka v řízení o žalobě na náhradu škody způsobené zneužitím dominantního postavení ze strany společnosti Google.

Zastupování významného poskytovatele služeb

Podílí se na zastupování významného poskytovatele služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajného uzavření zakázané (kartelové) dohody, v němž hrozí uložení sankce ve výši přesahující sto milionů Kč.

Zastupování klienta

Podílí se na zastupování klienta působícího v oblasti odpadového hospodářství v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajného uzavření zakázané (kartelové) dohody.

Czech Banking Credit Bureau, a.s.

Podílel se na poskytování právního poradenství CBCB- Czech Banking Credit Bureau, a.s. provozující bankovní registr klientských informací (BRKI) v souvislosti s novým smluvním nastavením fungování BRKI a jeho souladu s právní úpravou hospodářské soutěže.

O2 Czech Republic

Podílel se na zastupování společnosti O2 Czech Republic v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajné kartelové dohody.

Právní poradenství

Podílel se na poskytování právního poradenství týkajícího se možného zneužití dominantního postavení s potenciální hodnotou souvisejících sporů v řádu miliard Kč přednímu operátorovi poskytujícímu telekomunikační služby.

Telekomunikační služby

Podílel se na zastupování českého poskytovatele telekomunikačních služeb při podání námitek proti spojení, jehož povolení bylo předmětem řízení před Evropskou komisí.

Zastupování v řízení

Podílel se na zastupování v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajného uzavření zakázané (kartelové) dohody, v němž hrozilo uložení sankce ve výši stovek milionů Kč. Zastupování skončilo úspěchem klienta, když došlo k zastavení správního řízení, aniž by bylo konstatováno porušení zákona.

IT

Podílel se na poskytování právního poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže významné mezinárodní IT společnosti v souvislosti s přípravou a nastavením podmínek selektivního distribučního systému.

Právní poradenství

Podílel se na poskytování právního poradenství významné podnikatelské skupině v souvislosti s projektem platformy na sdílení a analýzu dat zákazníků, a to z hlediska jeho souladu s právem hospodářské soutěže.

Revitalizace a provoz Alžbětiných lázní v Karlových Varech

Podílel se na právní analýze veřejné zakázky „Revitalizace a provoz Alžbětiných lázní v Karlových Varech“ zadavatele Alžbětiny Lázně, a.s. s předpokládanou hodnotou přibližně 1,5 mld. Kč bez DPH z hlediska jejího souladu s právní úpravou veřejné podpory.

SONIA / BankID

Podílel se a podílí na poskytování komplexního právního poradenství České bankovní asociaci v souvislosti s legislativní fází unikátního projektu SONIA / BankID.

SONIA / BankID

Podílí se na poskytování právního poradenství bankám v souvislosti s implementační fází unikátního projektem SONIA / BankID.

Právní poradenství

Podílí se na poskytování právního poradenství čtyřem z nejvýznamnějších bank na českém trhu v souvislosti s unikátním projektem Národního rozvojového fondu.

Právní poradenství

Podílí se na poskytování právního poradenství významné české bance, zejména v souvislosti s implementací požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, jakož ale i v otázkách regulace bankovního outsourcingu nebo poskytování spotřebitelských úvěrů.

FinTech

Podílí se na poskytování komplexního právního poradenství významné české FinTech společnosti v souvislosti s jí provozovanou investiční platformou. V rámci této právní služby se podílel např. na analýze projektu z hlediska aplikovatelného regulatorního rámce (zejm. regulace v oblasti platebních služeb a podnikání na kapitálových trzích) a souvisejícího nastavení fungování investiční platformy, vč. zajištění komunikace s relevantními orgány dohledu (zejm. ČNB a FAÚ), jakož i na přípravě kompletní smluvní dokumentace.

Právní poradenství

Poskytuje komplexní právní poradenství významnému poskytovateli služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů, a to zejména v souvislosti s dopady regulace v oblasti platebních služeb. V rámci této právní služby se podílel např. na analýze produktů z hlediska aplikovatelného regulatorního rámce, právní podpoře v souvislosti se získáním relevantního povolení k poskytování regulovaných služeb (vč. otázky možné pasportizace povolení), komunikaci s relevantními orgány dohledu (zejm. ČNB), jakož i na přípravě smluvní dokumentace.

IT

Podílí se na poskytování právního poradenství významnému poskytovateli IT služeb v souvislosti s unikátním projektem založeném na vývoji a využití API pro poskytování služeb tzv. třetích stran podle směrnice PSD2.

Právní poradenství

Podílí se na poskytování právního poradenství Českomoravské záruční a rozvojové bance, a.s., v souvislosti s veřejnou zakázkou „Zajištění cloudových nástrojů pro teamovou spolupráci pro ČMZRB“, a to z hlediska nastavení zadávacích podmínek v souladu s regulací v oblasti bankovního outsourcingu a splnění souvisejících regulatorních povinností.

Právní poradenství

Podílí se na poskytování právního poradenství zahraničnímu obchodníkovi s cennými papíry v souvislosti s poskytováním investičních služeb na území České republiky, a to jak v souvislosti se získáním oprávnění k poskytování investičních služeb na území České republiky, tak v souvislosti s plněním příslušných regulatorních povinností.

Právní poradenství

Podílí se na poskytování právního poradenství významné české bance v souvislosti s kontinuálním monitoringem regulatorních změn a analýzou jejich dopadů na činnost klienta.

Právní poradenství

Poskytoval právní poradenství jedné z nejvýznamnějších bank na českém trhu v souvislosti s obranou proti nároku třetí strany na náhradu škody vzneseného z titulu porušení právních předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Právní poradenství

Poskytoval komplexní právní poradenství jedné z nejvýznamnějších bank na českém trhu v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, transponující do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (tzv. směrnice PSD2). V rámci této právní služby se podílel zejména na sepisu právních analýz a stanovisek v otázkách právní regulace platebních služeb, a to se zaměřením na regulaci činnosti poskytovatelů služeb nepřímého dání platebního příkazu a informování o platebním účtu, a přípravě s tím související smluvní dokumentace.

Publikace

Spoluautor

2019

Tokeny jako cenné papíry – jaký je stav a co lze očekávat? Vydavatel: e-právo

Spoluautor

2019

Soutěžně-právní aspekty posuzování tržního postavení on-line platforem (2. část) Vydavatel: e-právo

Spoluautor

2018

Soutěžně-právní aspekty posuzování tržního postavení on-line platforem (1. část) Vydavatel: e-právo

Seznamte se s dalšími členy týmu

Mgr. Bc. Karolína Andraková

Advokát / Associate

E andrakova@rowan.legal

Veřejné zakázkySmluvní právo

Mgr. Filip Beneš

Advokát / Senior Associate

E benes@rowan.legal

Ochrana osobních údajůDuševní vlastnictvíSmluvní právoDoprava a logistika

Mgr. Jan Bořuta

Advokát / Associate

E boruta@rowan.legal

Právo nemovitostíVeřejné zakázky

Zuzana Böswartová

Koordinátor finančních záležitostí

E boswartova@rowan.legal

JUDr. Ondřej Brožek

Advokát / Senior Associate

E brozek@rowan.legal

Právo nemovitostíŘešení sporů

Renata Bruthansová

Účetní asistentka

E bruthansova@rowan.legal

Mgr. Michal Čáp LL.M., MCIarb

Advokát / Senior Associate

E cap@rowan.legal

Řešení sporů

Mgr. Anna Cervanová, LL.M.

Advokát / Senior Associate

E cervanova@rowan.legal

Energetika a životní prostředíRegulace a complianceIT a telekomunikace

Bc. Barbora Červená

Klientská asistentka

E cervena@rowan.legal

Ing. Tina Chaibiová

PR & Marketing specialista

E chaibiova@rowan.legal

Mgr. Tereza Chvojková

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E chvojkova@rowan.legal

Trestní právoŘešení sporůPracovní právo

Mgr. Marek Ćmiel

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E cmiel@rowan.legal

Insolvence a restrukturalizaceŘešení sporůTrestní právo

Mgr. Linda Coufalová

Advokát / Associate

E coufalova@rowan.legal

Trestní právoŘešení sporů

JUDr. Josef Donát, LL.M.

Advokát / Partner

E donat@rowan.legal

Bankovní a finanční právoDuševní vlastnictvíIT a telekomunikaceBankovnictví a další finanční službyIT a telekomunikaceMédia a související služby

Hana Drápelová

Advokát / Associate

E drapelova@rowan.legal

Energetika a životní prostředí

Jitka Drážková, DiS., MBA, MSc.

HR manažer

E drazkova@rowan.legal

Dominik Dudycha

Junior Lawyer

E dudycha@rowan.legal

JUDr. Lukáš Duffek

Advokát / Partner

E duffek@rowan.legal

Trestní právoŘešení sporůPrávo nemovitostíInsolvence a restrukturalizace

Tereza Dvořáčková

Paralegal

E dvorackova@rowan.legal

Ochrana osobních údajůRegulace a compliance

JUDr. Bc. Michaela Čejka Dvořáková

Advokát / Associate

E cejka@rowan.legal

Řešení sporůIT a telekomunikace

Aleš Fajstaver

Paralegal

E fajstaver@rowan.legal

Pracovní právo

Martina Farská, BA, MSc.

Advokát / Associate

E farska@rowan.legal

Právo nemovitostí

Mgr. Andrea Fátorová

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E fatorova@rowan.legal

Pracovní právoŘešení sporů

Mgr. Ing. Ivan Fencl

Advokát / Associate

E fencl@rowan.legal

Smluvní právoIT a telekomunikace

Veronika Fialová

Klientská asistentka

E fialova@rowan.legal

Mgr. Martin Fišer

Advokát / Associate

E fiser@rowan.legal

IT a telekomunikaceVeřejné zakázky

JUDr. Martin Flaškár

Advokát / Managing Associate

E flaskar@rowan.legan

IT a telekomunikaceDoprava a logistika

Mgr. Jan Frey

Advokát / Partner

E frey@rowan.legal

Fúze, akvizice a korporátní právo

Vojtěch Maxmilián Frýželka

Paralegal

E fryzelka@rowan.legal

Duševní vlastnictvíIT a telekomunikace

Mgr. Marie Gavendová

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E gavendova@rowan.legal

Ochrana osobních údajůRegulace a complianceIT a telekomunikaceSmluvní právo

Mgr. Adriana Gomolová

Vedoucí asistentka

E gomolova@rowan.legal

Mgr. Kateřina Gubeková

Advokát / Of Counsel

E gubekova@rowan.legal

Smluvní právoDuševní vlastnictvíIT a telekomunikace

Mgr. Martin Halašta

Advokát / Associate

E halasta@rowan.legal

Řešení sporůTrestní právo

JUDr. Jakub Hálek

Advokát / Associate

E halek@rowan.legal

Řešení sporůDuševní vlastnictvíInsolvence a restrukturalizaceIT a telekomunikace

Mgr. Julie Haluzová

Advokát / Associate

E haluzova@rowan.legal

Právo nemovitostíFúze, akvizice a korporátní právoBankovní a finanční právoOchrana osobních údajů

Mgr. Jiří Harnach

Advokát / Of Counsel

E harnach@rowan.legal

Veřejné zakázkyDoprava a logistika

Jan Hartman

Paralegal

E hartman@rowan.legal

ArbitrážeŘešení sporů

Ing. Vladimír Hejduk

Daňový poradce / Partner

E hejduk@rowan.legal

Daně a daňové spory

Mgr. Ing. Pavel Hejl

Advokát / Counsel

E hejl@rowan.legal

IT a telekomunikaceDuševní vlastnictví

Mgr. Jaroslav Heyduk

Advokát / Counsel

E jheyduk@rowan.legal

Insolvence a restrukturalizaceDuševní vlastnictvíIT a telekomunikace

Mgr. Michaela Holíková

Advokát / Associate

E holikova@rowan.legal

Regulace a complianceEnergetika a životní prostředí

Tereza Homoláčová

Front office asistentka

E homolacova@rowan.legal

Mgr. Martin Horák

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E horak@rowan.legal

Fúze, akvizice a korporátní právo

Dominika Horká

Manažer veřejných zakázek

E horka@rowan.legal

Šárka Hospodářská

Klientská asistentka

E hospodarska@rowan.legal

Kristýna Hrozová

Paralegal

E hrozova@rowan.legal

Regulace a complianceOchrana osobních údajůFúze, akvizice a korporátní právo

Barbora Hubáčková

HR specialista

E hubackova@rowan.legal

Mgr. Vojtěch Hudec

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E hudec@rowan.legal

Řešení sporůTrestní právoDuševní vlastnictví

Mgr. Denisa Janatová

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E janatova@rowan.legal

Trestní právoŘešení sporů

JUDr. Martin Janoušek

Advokát / Partner

E janousek@rowan.legal

Doprava a logistikaEnergetika a životní prostředíFúze, akvizice a korporátní právoŘešení sporů

Mgr. Michal Jeníček

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E jenicek@rowan.legal

Smluvní právoIT a telekomunikaceDuševní vlastnictví

Ondřej Jílek

Paralegal

E jilek@rowan.legal

IT a telekomunikaceHospodářská soutěž

Mgr. Tereza Jirásková

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E jiraskova@rowan.legal

IT a telekomunikaceOchrana osobních údajůSmluvní právoRegulace a compliance

Mgr. Michaela Jiříková

Advokát / Senior Associate

E jirikova@rowan.legal

Bankovní a finanční právoFúze, akvizice a korporátní právo

Mgr. Jakub Jirovský

Advokát / Senior Associate

E jirovsky@rowan.legal

Ochrana osobních údajůSmluvní právoDuševní vlastnictvíIT a telekomunikace

Mgr. Lucie Kačerová

Advokát / Senior Associate

E kacerova@rowan.legal

Insolvence a restrukturalizaceSmluvní právoŘešení sporů

Mgr. Šimon Kania

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E kania@rowan.legal

Smluvní právoBankovní a finanční právo

Bc. Petra Kaňoková

HR & Back office asistentka

E kanokova@rowan.legal

JUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Advokát / Partner

E kanova@rowan.legal

Veřejné zakázkyHospodářská soutěžRegulace a complianceIT a telekomunikaceDoprava a logistika

JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

Advokát / Senior Associate

E karesova@rowan.legal

Energetika a životní prostředíPrávo nemovitostíŘešení sporůArbitráže

Mgr. Michala Kędzior

Advokát / Associate

E kedzior@rowan.legal

Právo nemovitostí

Tomáš Knap

Paralegal

E knap@rowan.legal

Trestní právo

Mgr. Bc. Václav Kočařík

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E kocarik@rowan.legal

Smluvní právo

Bc. Rozalie Kolářová

Asistentka Business development oddělení

E kolarova@rowan.legal

Václav König

Paralegal

E konig@rowan.legal

Trestní právoSmluvní právoŘešení sporů

Bc. Tomáš Kopp

Paralegal

E kopp@rowan.legal

Trestní právoŘešení sporůPracovní právo

Mgr. Marie Koštělová

Advokát / Senior Associate

E kostelova@rowan.legal

Fúze, akvizice a korporátní právo

Mgr. Kristýna Kovaříková

Advokát / Of Counsel

E kovarikova@rowan.legal

Ochrana osobních údajůRegulace a complianceDuševní vlastnictvíHospodářská soutěžSmluvní právo

Ing. Filip Kraic

Online marketing specialista

E kraic@rowan.legal

Bc. Adam Krajíček

Paralegal

E krajicek@rowan.legal

Řešení sporůFúze, akvizice a korporátní právo

JUDr. Samuel Král

Advokát / Senior Associate

E kral@rowan.legal

Veřejné zakázkyIT a telekomunikaceDuševní vlastnictví

Ondřej Králík

Paralegal

E kralik@rowan.legal

Veřejné zakázkyPrávo nemovitostíDoprava a logistika

Diana Kulková

Klientská asistentka

E kulkova@rowan.legal

Jan Kurník

Paralegal

E kurnik@rowan.legal

Trestní právoŘešení sporůPrávo nemovitostíArbitráže

Mgr. Adéla Lindnerová

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E lindnerova@rowan.legal

Veřejné zakázkyEnergetika a životní prostředíIT a telekomunikace

Eliška Ludvová

Paralegal

E ludvova@rowan.legal

Smluvní právoRegulace a complianceOchrana osobních údajů

Mgr. Gabriela Luňáková

Advokát / Associate

E lunakova@rowan.legal

Právo nemovitostíFúze, akvizice a korporátní právo

Marcela Macháčková

Back office asistentka

E machackova@rowan.legal

Mgr. Martina Majárová

Advokát / Associate

E majarova@rowan.legal

Insolvence a restrukturalizaceSmluvní právoŘešení sporů

Mgr. Denisa Marečková

Advokát / Associate

E mareckova@rowan.legal

IT a telekomunikaceDoprava a logistika

Ján Matejka

Paralegal

E matejka@rowan.legal

Smluvní právoOchrana osobních údajů

Michal Mazáček

Paralegal

E mazacek@rowan.legal

Fúze, akvizice a korporátní právo

Mgr. Jan Měkota

Advokát / Partner

E mekota@rowan.legal

Hospodářská soutěžVeřejné zakázkyEnergetika a životní prostředí

Barbora Melková

Paralegal

E melkova@rowan.legal

Řešení sporůTrestní právo

Mgr. Petra Miloschewitschová

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E miloschewitschova@rowan.legal

Ochrana osobních údajůSmluvní právoIT a telekomunikaceDuševní vlastnictví

Mgr. David Mlíčko

Advokát / Senior Associate

E mlicko@rowan.legal

IT a telekomunikaceVeřejné zakázkyEnergetika a životní prostředíDoprava a logistika

Mgr. Simona Mlýnek Štursová

Daňový poradce

E stursova@rowan.legal

Daně a daňové spory

Mgr. Jiří Mňuk, LL.M.

Advokát / Senior Associate

E mnuk@rowan.legal

Hospodářská soutěžIT a telekomunikaceEnergetika a životní prostředí

Martin Neřád

Paralegal

E nerad@rowan.legal

Smluvní právoIT a telekomunikaceVeřejné zakázky

Mgr. Filip Novotný

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E novotnyf@rowan.legal

Veřejné zakázkyHospodářská soutěž

Mgr. Michal Nulíček, LL.M., FCIArb

Advokát / Partner

E nulicek@rowan.legal

Ochrana osobních údajůRegulace a complianceHospodářská soutěžPracovní právoŘešení sporů

Mgr. Radim Obert

Advokát / Senior Associate

E obert@rowan.legal

Trestní právoPracovní právoŘešení sporů

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Advokát / Partner

E olik@rowan.legal

ArbitrážePrávo nemovitostíŘešení sporůSportovní právoBankovní a finanční právoSport

Markéta Olmerová

Manažer veřejných zakázek - junior

E olmerova@rowan.legal

Mgr. David Oršulík

Advokát

E orsulik@rowan.legal

Bankovní a finanční právoFúze, akvizice a korporátní právoRegulace a complianceHospodářská soutěž

Mgr. Eva Pavelková

Advokát / Associate

E pavelkova@rowan.legal

Veřejné zakázky

Luboš Pfeiffer

Paralegal

E pfeiffer@rowan.legal

Energetika a životní prostředíPrávo nemovitostí

JUDr. Vilém Podešva, LL.M.

Advokát / Partner

E podesva@rowan.legal

Hospodářská soutěžPrávo nemovitostíEnergetika a životní prostředíVeřejné zakázkyDoprava a logistika

JUDr. Eliška Podroužková

Advokát / Of Counsel

E podrouzkova@rowan.legal

Veřejné zakázkySmluvní právo

Petr Podzimek

PR a marketing manažer

E podzimek@rowan.legal

Miloslav Pospíšil

Paralegal

E pospisil@rowan.legal

Fúze, akvizice a korporátní právo

Mgr. Zuzana Pultarová, MBA

Compliance Specialist

E pultarova@rowan.legal

Regulace a compliance

JUDr. Ing. Tomáš Rendl

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E rendl@rowan.legal

Řešení sporůPrávo nemovitostíDoprava a logistika

Mgr. Ivana Řezáčová

Advokát / Associate

E rezacova@rowan.legal

Právo nemovitostíVeřejné zakázkyEnergetika a životní prostředí

Mgr. Kateřina Roučková

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E rouckova@rowan.legal

Duševní vlastnictvíSmluvní právoOchrana osobních údajůIT a telekomunikace

Ivana Rubešová

Paralegal

E rubesova@rowan.legal

Veřejné zakázky

Mgr. Pavlína Růžičková

Advokát / Senior Associate

E ruzickova@rowan.legal

Fúze, akvizice a korporátní právoVeřejné zakázky

Natálie Rysová

Paralegal

E rysova@rowan.legal

Energetika a životní prostředíHospodářská soutěž

Bc. Ngoc Diep Scholtz

Klientská asistentka

E scholtz@rowan.legal

Michal Sekanina

Paralegal

E sekanina@rowan.legal

Duševní vlastnictvíPracovní právoSmluvní právo

Mgr. Bc. Čestmír Sekanina

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E sekanina@rowan.legal

Fúze, akvizice a korporátní právo

Mgr. Jana Semerádová

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E semeradova@rowan.legal

Trestní právoŘešení sporů

Adéla Šimková

Provozní manažer

E simkova@rowan.legal

Mgr. David Sláma

Advokát / Associate

E slama@rowan.legal

IT a telekomunikaceDuševní vlastnictví

Mgr. Štěpán Slovák

Advokát / Junior Lawyer

E slovak@rowan.legal

Veřejné zakázkyDoprava a logistika

Mgr. Lucie Smrkovská

Advokát / Senior Associate

E smrkovska@rowan.legal

Právo nemovitostí

JUDr. Lukáš Sommer

Advokát / Partner

E sommer@rowan.legal

Právo nemovitostíEnergetika a životní prostředíNemovitosti a stavebnictví

Mgr. Ing. Ondřej Špičák

Advokát / Associate

E spicak@rowan.legal

Veřejné zakázkyDoprava a logistikaIT a telekomunikaceHospodářská soutěžRegulace a complianceSmluvní právo

Jakub Stojan

Paralegal

E stojan@rowan.legal

Ochrana osobních údajůIT a telekomunikacePracovní právo

JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M.

Advokát / Partner

E subrt@rowan.legal

Bankovní a finanční právoFúze, akvizice a korporátní právo

Michaela Šuléřová

HR & Marketing specialista

E sulerova@rowan.legal

Mgr. Magdaléna Švehlová

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E svehlova@rowan.legal

Regulace a complianceOchrana osobních údajů

Mgr. Michael Svoboda

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E svoboda@rowan.legal

Regulace a complianceHospodářská soutěžŘešení sporů

Mgr. Romana Szutanyi

Advokát / Counsel

E szutanyi@rowan.legal

Pracovní právoOchrana osobních údajů

Mgr. Viktória Takácsová, LL.M.

Advokát / Associate

E takacsova@rowan.legal

Trestní právoŘešení sporů

Mgr. Filip Tetera

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E tetera@rowan.legal

Smluvní právoVeřejné zakázky

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, Ph.D.

Advokát / Partner

E tomisek@rowan.legal

Ochrana osobních údajůRegulace a complianceHospodářská soutěžPracovní právoŘešení sporů

Jasmine Tosi

Front office asistentka

E tosi@rowan.legal

Mgr. Ing. Kristýna Trávníčková

Advokát / Of Counsel

E travnickova@rowan.legal

Veřejné zakázkyPrávo nemovitostí

Adéla Uhrinová

Advokát / Of Counsel

E uhrinova@rowan.legal

Kateřina Ulrichová

Front office asistentka

E ulrichova@rowan.legal

Mgr. Barbora Ungrová

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E ungrova@rowan.legal

Fúze, akvizice a korporátní právo

Mgr. Malvína Urbánková

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E urbankova@rowan.legal

Energetika a životní prostředíRegulace a compliance

Ing. Luděk Vacík

Head of Tax / Counsel

E vacik@rowan.legal

Daně a daňové spory

Viktorie Velecká

Paralegal

E velecka@rowan.legal

Daně a daňové spory

Mgr. Denisa Veselá

Business Development specialista

E vesela@rowan.legal

Mgr. Veronika Vicari

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E vicari@rowan.legal

Fúze, akvizice a korporátní právo

Kristýna Vlastníková

Paralegal

E vlastnikova@rowan.legal

Trestní právoIT a telekomunikaceBankovní a finanční právo

Václava Vojtková

Paralegal

E vojtkova@rowan.legal

Fúze, akvizice a korporátní právoPrávo nemovitostí

Mgr. Anna Vondřejcová

Advokátní koncipient / Junior Lawyer

E vondrejcova@rowan.legal

Právo nemovitostí

JUDr. Jiří Votrubec

Advokát / Partner

E votrubec@rowan.legal

Veřejné zakázkyPrávo nemovitostíIT a telekomunikaceDoprava a logistika

Eliška Vyskočilová

Paralegal

E vyskocilova@rowan.legal

Trestní právoŘešení sporůArbitráže

Mgr. Lucie Wellartová

Advokát / Associate

E wellartova@rowan.legal

Právo nemovitostíVeřejné zakázky

Leonard Yu

Paralegal

E yu@rowan.legal

Pracovní právoVeřejné zakázkyIT a telekomunikace

Mgr. Petr Zábranský

Advokát / Senior Associate

E zabransky@rowan.legal

Řešení sporůTrestní právoInsolvence a restrukturalizace

Mgr. Monika Zahrádková

Advokát / Of Counsel

E zahradkova@rowan.legal

JUDr. Jakub Zámyslický

Advokát / Senior Associate

E zamyslicky@rowan.legal

Právo nemovitostí

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal