Kontaktujte nás
Domů » Mediace

Mediace

Mediace patří mezi efektivní způsoby mimosoudního řešení sporů, při kterém jsou strany vedeny k dosažení oboustranně výhodného řešení. Mediace je rychlejší, flexibilnější a levnější než řízení před soudy a pomáhá stranám udržet a rozvíjet dobré vztahy.

Mediace je neveřejná a setkání stran probíhají jen za účasti zvoleného mediátora.

Mediátor je vždy vázán povinností mlčenlivosti, proto je mediace vhodná i pro řešení citlivých záležitostí.

Členové našeho týmu se věnují nejen poradenství a zastupování klientů při mediaci, ale jsou i zapsanými mediátory a sami mediace vedou.

Naši mediátoři mají bohaté zkušenosti s národními mediacemi i mediacemi s přeshraničním prvkem a jsou schopni hledat nové cesty, jak dojít k dohodě i v situacích, které mohou na první pohled vypadat bezvýchodně.

Jak můžeme pomoci?

  • Smírné řešení všech sporů za pomoci nestranného mediátora. Průběh mediačního jednání je účastníkům vždy nastaven přesně na míru.
  • Naši mediátoři jsou zkušení advokáti, kteří rychle proniknou k jádru problému a napomohou nalézt životaschopné řešení.
  • Hluboké zkušenosti při vedení mediačních jednání v rolích mediátorů i ve vyjednávání a zastupování klientů v obchodních mediacích v rolích právních zástupců.
  • Odborné právní poradenství a podpora v průběhu mediace vedené před jiným mediátorem.
  • Poradenství a konzultace o možnostech mediace, vypracování mediačních doložek i mediační dohody.

Kdo se vám bude věnovat

Vybrané reference

Vedení mediace o sporu v hodnotě přibližně 100 milionů korun,

který vyplýval z plnění smlouvy o dílo. Uskutečnil se větší počet mediačních setkání, kterých se pravidelně účastnilo více než deset osob, včetně právních zástupců stran. Mediace byla zakončena úspěšným dosažením smírného řešení.

Úspěšně vedená mediace až k uzavření mediační dohody,

jejímž předmětem byl spor o plnění smlouvy o dílo v oblasti informačních technologií. Celková hodnota sporu byla v řádu milionů EUR.

Úspěšná mediace s přeshraničním prvkem ve sporu

vyplývajícím ze smlouvy o dodávce specializovaného strojního zařízení v řádech desítek tisíc EUR. Odborně vedená mediace přivedla strany k uzavření mediační dohody.

Mediace ve sporu o náhradu škody v řádu tisíců EUR.

Při prvním setkání s mediátorem byla podepsána smlouva o provedení mediace a během jednoho mediačního jednání bylo dosaženo smírné dohody.

Vedení mediace ve sporu o částku v řádu milionů korun,

jehož jedním z účastníků byl veřejnoprávní subjekt, čímž byly kladeny vyšší nároky na odbornost mediátora a na to, aby připravovaná a projednávaná dohoda stran byla v souladu s povinnostmi kladenými na hospodaření veřejnoprávních subjektů. Jádrem konfliktu byl spor o nastavení cenových ujednání ve smlouvě. Výsledkem dobrovolného jednání stran bylo dosažení smírného řešení jejich sporu.

Poskytování právní pomoci klientovi při mediaci,

vedené před jiným mediátorem, zahájené dobrovolně z vůle stran k vyřešení sporu vyplývajícího z plnění víceprací v rámci veřejné zakázky. Spor byl v hodnotě řádu desítek milionů korun. Konalo se osm mediačních setkání a došlo k uzavření dohody o narovnání.

Zastupování klienta v řízení o sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb

a vydání bezdůvodného obohacení (byl uplatněn vzájemný nárok) a následné poskytování právní pomoci klientovi při mediaci. Konečné řešení bylo nalezeno v mediaci a spor byl následně řešen pomocí soudního smíru.

Poskytování právní pomoci klientovi ve sporu o nárok na náhradu skutečné škody

způsobené nesprávným úředním rozhodnutím. Mediace proběhla úspěšně, ačkoli nedošlo k uzavření mediační dohody, v rámci mediace bylo nalezeno řešení a účastníci na jeho základě uzavřeli soudní smír. Jelikož jednou ze stran byl veřejnoprávní subjekt, v rámci mediace bylo přistoupeno i k zadání a vypracování znaleckého posudku, aby byla potvrzena správnost zvoleného řešení s ohledem na hospodaření subjektu.

Mediátoři

JUDr. Josef Donát, LL.M.

Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, rozhodcem a zapsaným mediátorem.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti právních aspektů digitalizace, elektronické identifikace, cloud computingu, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje vzniku projektu elektronické identifikace BankID, kdy jeho tým byl odpovědný za kompletní právní podporu – počínaje přípravou a vyjednáváním legislativy přes obchodní podmínky až po komplexní poradenství zúčastněným bankám při napojení na služby eGovernmentu.


Více informací

JUDr. Lukáš Duffek

Lukáš Duffek se zaměřuje především na trestní právo a obhajobu ve všech fázích trestního řízení. Je specialistou na závažnou majetkovou, hospodářskou a zakázkovou trestnou činnost. Rovněž se věnuje problematice trestní odpovědnosti právnických osob.

Lukáš Duffek se vedle aktivní role obhájce zaměřuje i na prevenci a předcházení páchání trestné činnosti, spočívající ve vyhodnocování rizik a příprav tzv. trestněprávních compliance programů.

 


Více informací


Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal